เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลกะทู้ 2 (บ้านบางทอง) สร้างเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2475
โดย นายเที้ยว ประภาส และราษฎรตำบลกะทู้สมทบทุนกันสร้างขึ้น เป็นเงิน 975 บาท ปลูกสร้างเป็น
อาคารชั้นเดียว กว้าง 5 เมตร ยาว 14 เมตร พื้นซีเมนต์ หลังคามุงจากฝากั้นไม้ไผ่ขัดแตะเสาไม้แก่น
ต่อมาได้ขยายอาคารเรียนไปทางด้านหลังกว้าง 5.30 เมตร ยาว 14.60 เมตร เสาไม้กลม ฝาขัดแตะ
หลังคามุงจาก
	พ.ศ.2498 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณโครงการ กสศ. จำนวน 70,000 บาท
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางทองขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2498 ตามแบบ ป.1 ก
ขนาด 5 ห้องเรียน กว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร ยกพื้นสูง 75 เซนติเมตร ฝากั้นกระดานหัวท้าย
หลังคาสังกะสี
									

โรงเรียนบ้านบางทอง 63/2 หมู่ที่ 7
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์/โทรสาร 076-321034
e-mail : baanbangtong@gmail.com