การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
	9 การเปิดเผยข้อมูล
	9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
		ข้อมูลพื้นฐาน
			O1 โครงสร้าง
			O2 ข้อมูลผู้บริหาร
			O3 อำนาจหน้าที่
			O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
			O5 ข้อมูลการติดต่อ
			O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		การประชาสัมพันธ์
			O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
		การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
			O8 Q&A
			O9 Social Network
	9.2 การบริหารงาน
		การดำเนินงาน
			O10 แผนดำเนินงานประจำปี
			O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
			O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
			O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
		การให้บริการ
			O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
			O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
			O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
			O17 E-Service
	9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
		แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
			O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
			O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
			O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
		การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
			O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
			O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
			O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
			O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
	9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
		การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
			O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
			O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
			O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
			O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
	9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
		การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
			O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
			O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
			O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
		การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
			O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
			O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
	10 การป้องกันการทุจริต
	10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
		เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
			O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
			O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
		การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
			O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
			O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
			O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
		แผนป้องกันการทุจริต
			O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
			O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
			O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีโรงเรียนบ้านบางทอง 63/2 หมู่ที่ 7
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์/โทรสาร 076-321034
e-mail : baanbangtong@gmail.com